ubezpieczenie

Ubezpieczenia

Ubezpieczenia firmowe i zawodowe

Niezbędne dla firm i niektórych zawodów

Ubezpieczenia firmowe mają charakter dobrowolny (poza wyjątkami o których będzie mowa w dalszej treści) i są skierowane zarówno dla dużych korporacji, jak i firm z sektora MŚP. Ubezpieczeniem możemy objąć w tym przypadku:

 • majątek firmowy, 
 • odpowiedzialność cywilną z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej.

Ochroną ubezpieczeniową może być objęty nie tylko cały majątek firmy (budynki, lokale oraz wyposażenie), ale także mienie osób trzecich przekazane w celu wykonania usługi lub sprzedaży oraz środki pieniężne. Lista zdarzeń losowych, za które towarzystwa ubezpieczeniowe ponoszą odpowiedzialność jest w zasadzie identyczna jak w przypadku ubezpieczenia mienia prywatnego. Możemy więc nasz majątek firmowy ubezpieczyć od m.in. pożaru, wiatru, śniegu, gradu, uderzenia pioruna, upadku statku powietrznego, deszczu, dymu, sadzy, powodzi, zalania, przepięcia. 

Możemy dodatkowo rozszerzyć ochronę majątku o: 

 • ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem- gdzie ochroną może być objęta już sama próba włamania, wskutek czego uszkodzone mogą zostać drzwi czy zabezpieczenia przeciwkradzieżowe. Towarzystwa pokrywają wówczas koszty naprawy zniszczonych/uszkodzonych zabezpieczeń, a także zwracają koszty poniesione za usunięcie pozostałości po szkodzie,
 • ubezpieczenie odwandalizmu -  gdzie chronimy zarówno nieruchomość, jak i mienie ruchome przed szkodami polegającymi na pomalowaniu i umieszczeniu graffiti czy porysowaniu powierzchni,
 • ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów od stłuczenia- ochroną są objęte wszelkie elementy szklane w mieniu firmy (tj. oszklenia zewnętrzne i wewnętrzne, szyldy, reklamy, lady chłodnicze, szklane gabloty,) które mogą zostać zniszczone przez osoby trzecie,
 • ubezpieczenie sprzętu elektronicznego - jest to ubezpieczenie typu all risk, czyli od wszystkich szkód; dotyczy zarówno sprzętu stacjonarnego, jak i przenośnego; ochrona obejmuje w tym przypadku także szkody spowodowane błędami ludzkimii, dlatego warto posiadać taką klauzulę w swojej polisie,
 • ubezpieczenie cargo, czyli ubezpieczenie mienia w transporcie - ochroną można objąć towar nowy i używany przewożony nie tylko transportem lądowym (drogowym czy kolejowym), ale także drogą śródlądową. Ubezpieczenie chroni towar od utraty, uszkodzenia oraz zniszczenia, niezależnie czy jest on przewożony samodzielnie czy z wykorzystaniem zawodowego przewoźnika w transporcie krajowym lub międzynarodowym. 

Wielu przedsiębiorców rozszerza ochronę o ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej. W przypadku posiadania takiej polisy towarzystwo ubezpieczeniowe odpowiada za szkody wyrządzone osobom trzecim i w mieniu osób trzecich spowodowane w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą. Mamy tutaj do czynienia z odpowiedzialnością deliktową (czyli wynikającą z popełnienia czynu niedozwolonego) i kontraktową (czyli wynikającą z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania). Polisa może obejmować także szkody wyrządzone w związku z wprowadzeniem produktu do obrotu (tzw. klauzula za produkt) oraz szkody związane z posiadaniem i użytkowaniem mienia. Oferowany obecnie przez Towarzystwa Ubezpieczeniowe zakres dodatkowych rozszerzeń jest bardzo bogaty i obejmuje m.in. klauzule: 

 • pracodawcy,
 • podwykonawców,
 • organizatora imprez,
 • czyste straty finansowe,
 • za wypadki powstałe poza terytorium RP,
 • za szkody w podziemnych instalacjach i urządzeniach,
 • za szkody wynikłe z działania młotów, kafarów lub walców,
 • z tytułu przeprowadzania jazd próbnych,
 • za szkody w rzeczach znajdujących się w pieczy,
 • za szkody w mieniu ruchomym przyjętym w celu wykonania usługi,
 • połączenia/pomieszania,
 • usunięcia produktu wadliwego i zastąpienia go produktem wolnym od wad,
 • szkody osobowe wynikające z zatruć pokarmowych,
 • za szkody w środowisku.

Bardzo istotnym segmentem ubezpieczeń firmowych są ubezpieczenia transportowe, do których zaliczamy:

 • odpowiedzialności cywilnej spedytora (OCS),
 • odpowiedzialności cywilnej przewoźnika drogowego (OCPD),
 • odpowiedzialności cywilnej przewoźnika drogowego do licencji,
 • ubezpieczenia flot.

I tak ubezpieczenie OC spedytora (OCS) dotyczy firm zajmujących się spedycją towarów. Odpowiedzialność spedytora za towar rozpoczyna się w momencie przyjęcia go od nadawcy i trwa do momentu wydania towaru przewoźnikowi. W trakcie może więc dojść np. do uszkodzenia towaru, a wówczas odpowiedzialność za zaistniałą szkodę spoczywa na spedytorze. Posiadając polisę OCS, spedytor zabezpiecza się więc przed skutkami finansowymi likwidacji takiej szkody. Zakres podstawowy polisy OCS chroni przed skutkami takich szkód jak uszkodzenie towaru, zaginięcie towaru  czy nieprawidłowe wypełnienie dokumentów przesyłki.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przewoźnika drogowego (OCPD) dotyczy firm zajmujących się zarobkowym przewozem towarów. Odpowiedzialność przewoźnika za towar rozpoczyna się w momencie przyjęcia go od nadawcy i trwa do momentu dostarczenia towaru do odbiorcy. W trakcie transportu może dojść np. do zaginięcia czy uszkodzenia towaru, a wówczas odpowiedzialność za zaistniałą szkodę spoczywa na przewoźniku. Aby zabezpieczyć się przed skutkami finansowymi likwidacji takiej szkody, przewoźnik powinien wykupić polisę OCPD, która w zakresie podstawowym chroni przed skutkami takich szkód jak uszkodzenie i zaginięcie towaru. Aby zapewnić sobie pełną ochronę warto rozważyć rozszerzenie polisy o dodatkowe klauzule tj.

 • opóźnienie w dostawie towaru,
 • szkody powstałe podczas załadunku i rozładunku towaru,
 • szkody powstałe podczas postoju poza parkingami strzeżonymi,
 • szkody wyrządzone przez podwykonawców,
 • szkody w paletach, kontenerach i platformach, które nie są towarem,
 • koszty utylizacji zniszcznego towaru,
 • przewozy na terenie państw byłego ZSRR bądź Turcji.

Warto równieź zwrócić uwagę, że w przypadku przewozu towarów szybko psujących się, niebezpiecznych czy o podwyższonym ryzyku kradzieży, należy rozszerzyć polisę. Rozszerzenie jest związane z dodatkową opłatą i dotyczy m.in. przewozu żywności, żywych zwierząt, leków, alkoholu, tytoniu, sprzętu AGD/RTV, samochodów, dzieł sztuki, wartości pieniężnych, materiałów niebezpiecznych (gazów, cieczy, materiałów wybuchowych).

Ubezpieczenie OC przewoźnika do licencji jest ubezpieczeniem obowiązkowym odpowiedzialności zawodowej przewoźnika regulowanym przez Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego z 2009 roku, na podstawie którego stwierdza się, iż przewoźnik drogowy w każdym momencie roku kalendarzowego powinien mieć zdolność finansową do regulowania zobowiązań. Aby taką zdolność zachować przewoźnik powinien zabezpieczyć środki finansowe w wysokości 9 000 Euro na pierwszy pojazd ciężarowy i 5000 Euro na każdy kolejny. Posiadanie polisy zabezpiecza sytuację finansową przewoźnika w momencie zaistnienia zdarzenia losowego w wyniku którego traci on zdolność finansową i nie może samodzielnie uregulować zobowiązań finansowych. 

Ubezpieczenia flotowe są przeznaczone dla firm posiadających co najmniej 6 aut i są korzystne przede wszystkim dla firm zajmujących się transportem drogowym. Ubezpieczenie flotowe jest korzystniejsze niż ubezpieczenie detaliczne ze względu na inny sposób liczenia wskaźnika szkodowości (co oczywiście wpływa na wysokość składki), ponieważ w przypadku flot liczba szkód klienta (firmy) jest uśredniania, np. klient posiada 10 samochodów, miał w roku 4 szkody, czyli średnio 0,4 szkody na samochód. Gdyby ten sam klient ubezpieczał auta w ofercie detalicznej miałby dużą zwyżkę za 4 szkody w roku.

Ostatnia grupa ubezpieczeń dotyczących firm, to ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawodowej. W tym przypadku mamy do czynienia z obowiązkowym OC zawodu oraz OC dobrowolnym. Obowiązek wykupienia polisy OC jest regulowany prawnie i dotyczy tych zawodów, które wymagają wysokiej specjalizacji oraz tych, których nienależyte wykonanie może narazić potencjalnych klientów na szkody. Ubezpieczenie chroni zarówno posiadcza polisy, jak i jego klienta. Obowiązkiem wykupienia polisy OC są objęte następujące zawody:

 • adwokat, notariusz, radca prawny,
 • agent ubezpieczeniowy,
 • agencja detektywistyczna/detektyw,
 • agencja ochrony
 • architekt/projektant,
 • audytor efektywności energetycznej.
 • badacz kliniczny,
 • biegły rewident
 • biura informacji gospodarczej,
 • broker,
 • dom maklerski,
 • doradca podatkowy,
 • doradca restrukturyzacyjny (syndyk, nadzorca sądowy, nadzroca układu, zarządca),
 • fizjoterapeuta,
 • inżynier budownictwa,
 • komornik sądowy,
 • lekarz,
 • organizatorzy turystyki i posrednicy turystyczni,
 • pielęgniarka,
 • podmioty prowadzące działalność leczniczą,
 • pośrednik w obrocie nieruchomościami,
 • księgowy,
 • rzecznik patentowy,
 • rzeczoznawca majątkowy,
 • sponsor badań klinicznych,
 • zarządca nieruchomości.

Ubezpieczenie dobrowolne OC z tytułu wykonywania zawodu może wykupić każdy, kto w związku z wykonywaniem zawodu chciałby ochronić się przed skutkami wyrządzenia szkody osobom trzecim oraz kontrahentom. Nie musi przy tym prowadzić własnej działalności gospodarczej. Polisa zapewni pokrycie finansowych konsekwencji szkód wyrządzonych przy wykonywaniu zawodu. Najczęściej takie ubezpieczenie wykupują nauczyciele, trenerzy, instruktorzy sportu, wychowawcy kolonijni, geodeci.

 

rejestracja

Rejestracja pojazdów